มูลนิธิไชยวนา


        มูลนิธิไชยวนาก่อกำเนิดขึ้นโดย แรงศรัทธาของครูองุ่น มาลิก
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีความคิดเสียสละแรงกาย แรงใจ
และทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในการก่อตั้ง  มีความหมายสูงสุด ให้ที่ดินเป็นประโยชน์
ต่อชาวนา-ประชาชน จึงยกที่ดินและทรัพย์สิน ให้เป็นของมูลนิธิไชยวนา
        โดยครูองุ่น หวังว่าบุคคลรุ่นหลังที่มีใจเสียสละเพื่อสังคม
จะต้องเป็นผู้เข้ารับภาระสืบทอดเจตนารมณ์ ดำเนินกิจกรรมในที่ดินนี้ 
จักมีความคิดก้าวไกล รับใช้สังคมในวงกว้างสืบไป
        ในความคิดเตรียมการเบื้องต้น การจัดตั้งมูลนิธิ ครูองุ่น  มาลิก 
ได้ปรึกษาหารือ ผู้มีจิตใจเสียสละ และมีความคิดในอุดมการณ์ตรงกัน 
มีนักศึกษา  อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลอื่นๆ
ที่ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ต่อเนื่องกันมาหลายครั้งหลายคราว ในที่สุด
ความคิดเตรียมการจบลงด้วยการ ร่วมประชุมคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิครั้งแรก
ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ 
        ผลการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ ได้กำหนดชื่อว่า “มูลนิธิไชยวนา”
เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แด่ รองเสวกเอกพระรุกขชาติบริรักษ์
บิดาของครูองุ่น  มาลิก ความมุ่งหมาย ในการจัดตั้งมูลนิธิไชยวนา 
เพื่อสนับสนุน ความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัย
สาธารณสุข  ต่อประชาชน  และอนุเคราะห์เด็กยากจน
ทั้งชนบทและกรุงเทพมหานคร
        ครูองุ่น  มาลิก ได้อนุญาต ให้ใช้อาคารบ้านเลขที่ ๖๗
ถนนสุขุมวิท ๕๕ เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ 
เพื่อส่งแบบร่างตราสารมูลนิธิต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว
ขออนุมัติก่อตั้งมูลนิธิ  กรุงเทพมหานครไว้เป็นหลักฐาน
        ในที่สุดมูลนิธิไชยวนาได้ก่อตั้งสำเร็จ เป็นนิติบุคคล  และมูลนิธิ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ และจากกระทรวงมหาดไทย
ในเวลาต่อมา ได้เลขทะเบียนที่ ๑๗๑๘


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๑.ให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในกรุงเทพฯ และชนบทในด้านต่างๆ
๒.ให้คำแนะนำทางการแพทย์และอนามัย เพื่อความผาสุกของประชาชน
๓.ส่งเสริมและพัฒนาอนุชนและเยาวชน ให้เกิดความสร้างสรรค์
    ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม และการศึกษา
๔.ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


คณะกรรมการมูลนิธิไชยวนา  ชุดยื่นขออนุญาตจัดตั้ง
นาวาเอกสมภพ  ภิรมย์  ร.น.     ประธานกรรมการ
นายประดับ  มนูรัษฎา             รองประธานกรรมการ
นายพงศ์ทิพย์  มงคล              กรรมการและเหรัญญิก
นายสุรเกียรติ  อาชานานุภาพ     กรรมการและเลขานุการ
นางปุณชลา  ประดับพงศ์         กรรมการ


คณะกรรมการมูลนิธิไชยวนา พ.ศ. ๒๕๔๕                   
นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม            ประธานกรรมการ               
นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์      รองประธานกรรมการ             
นายวัชระพันธ์  จันทรขจร             รองประธานกรรมการ              
นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข          กรรมการ                                
นายเอ๊ด  ภิรมย์                        กรรมการ                                
นายรัษฎา  มนูรัษฎา                  กรรมการ                                
นางวลัยพร  อดออมพานิช            กรรมการและเหรัญญิก            
นายสินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย         กรรมการและเลขานุการ          
นางอานา  มาลิก                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการมูลนิธิไชยวนา ปัจจุบัน 
 นายสันติสุข  โสภณสิริ              ประธานกรรมการ
นายเฉลิม  หวังบริรักษ์กุล           รองประธานกรรมการ
นายรัษฎา  มนูรัษฎา                 รองประธานกรรมการ
นายสมบัติ  บุญงามอนงค์           กรรมการ
นางสินีนาฏ  เกษประไพ             กรรมการ
นางกัลยา  ใหญ่ประสาน            กรรมการและเหรัญญิก
นายสินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย       กรรมการและเลขานุการ


สำนักงานและที่ตั้งมูลนิธิไชยวนา
๑.สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา “บ้านครูองุ่น  มาลิก” เลขที่ ๖๗
   ปากซอยทองหล่อ ๓ ถนนสุขุมวิท ๕๕  แขวงคลองตันเหนือ 
   เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
๒.“บ้านสวนอัญญา” เลขที่ ๔๖/๔ ซอย ๓ ค.  ถนนห้วยแก้ว 
   ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง เชียงใหม่  ๕๐๒๐๐
การดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
๑.โครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมละครหุ่นครูองุ่น  มาลิก
   (คณะละครยายหุ่น)
๒. งานรำลึกครูองุ่น  มาลิก และมหกรรมการแสดง
   แสนหรรษา ทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี
๓.โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรอื่น
๔.โครงการสหวิถีเพื่อชุมชนยั่งยืน ”บ้านสวนอัญญา”เชียงใหม่


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย 
(สนง.ส่วนกลาง) ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑
นางกัลยา ใหญ่ประสาน(สวนอัญญา) ๐๘-๖๙๑๑-๐๗๓๑
นางสินีนาฏ เกษประไพ(ละครหุ่น) ๐๘-๑๒๕๙-๖๙๐๖

 


อ่าน 1009 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐