มูลนิธิไชยวนา


กองทุนเพื่อการปรับปรุงบ้านครูองุ่น  มาลิก

นับเป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว ที่บ้านของครูองุ่น มาลิก เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓ สุขุมวิท ๕๕ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ได้ให้ร่มเงาเป็นที่พักอาศัยของคนหนุ่มสาวรุ่นแล้วรุ่นเล่า  ซึ่งได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาทำกิจกรรมด้วยอุดมคติต้องการสร้างสรรค์ความงดงามให้กับสังคม  ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล เช่น เทพศิริ  สุขโสภา, นายแพทย์อภิเชษฎ์  นาคเลขา,   วีระศักดิ์  ยอดระบำ,   สุรชัย  จันทิมาธร,   มงคล  อุทก,   ทองกราน  ทานา,   วีระศักดิ์  สุนทรศรี,   คีตาญชลี,

ระพินทร์  พุฒิชาติ, สหชาติ  จันทิมาธร, สถาพร  ไชยเศรษฐ์, วสันต์  สิทธิเขตต์ ฯลฯ หรือในลักษณะเป็นองค์กร เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน  ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน  นอกจากนี้ยังเป็นที่ก่อตั้งโครงการต่างๆ ที่เป็นความคิดริเริ่มของครูองุ่น อีกหลายโครงการด้วยเช่นกัน  เช่นโครงการเวชประชา, สวนเด็กทองหล่อ, ชุมชนสัมพันธ์อ่อนนุช, โครงการละครหุ่นมือเพื่อเด็ก,  กองทุนหมอเมืองพร้าว,  กองทุนพุทธทาสภิกขุ, บ้านของครูยังเป็นที่รองรับการแวะเวียนมาของกัลยาณมิตร  อย่างเช่น  คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง,  พลเรือตรีสมภพ  ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต,  อาจารย์สุภา  ศิริมานนท์, คุณศักดิชัย  บำรุงพงศ์,   ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก,   สมณะโพธิรักษ์,   ศาสตราจารย์ คุณวารี  หะวานนท์,   คุณสุภัทร  สุคนธวัต,  อาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์,   อาจารย์จักรพันธุ์  โปษยะกฤษณ์  เป็นต้น


คุณค่าแห่งการก่อสิ่งดีงามให้เด็กผู้ด้อยโอกาส ให้กับสังคม ได้เกิดขึ้นท่ามกลางบ้านครูหลังนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า  โดยเฉพาะบั้นปลายชีวิตของครูองุ่น  มาลิก ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา ผลิตหุ่นเชิดมือ  ให้เด็กและเยาวชนอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ  หุ่นเชิดมือที่เกิดจากความรัก ความเมตตาของครูจำนวนนับพันๆ ตัวท่านได้สร้าง และแจกจ่ายให้กับเด็ก  และเยาวชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยไม่คิดมูลค่า  ขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวได้สร้างหุ่นมือ  และยังได้จัดตั้งคณะละครหุ่นเชิดมือออกตระเวนแสดงตามที่ต่างๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  จนอาจกล่าวได้ว่าบ้านครูคือ บ้านแห่งตำนานการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเด็ก  เยาวชน  คนหนุ่มสาว และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ณ  วันนี้ บ้านครูองุ่น มาลิก  ซึ่งได้รับใช้ปณิธานของท่านตลอดมานั้นได้เสื่อมสภาพทรุดโทรมเป็นลำดับตามกาลเวลา  ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุงก่อสร้างใหม่  เพื่อให้บ้านหลังนี้  ได้อยู่รับใช้กิจกรรมตามอุดมคติตามแนวทางของครูสืบต่อไป

มูลนิธิไชยวนา  และคณะศิษย์ครูองุ่น  มาลิก รวมทั้งผู้ศรัทธา เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเพื่อการก่อสร้างบ้านครูองุ่น  มาลิก ให้อยู่ในสภาพที่สามารถรองรับกิจกรรมเป็นสำนักงานและจัดทำนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์หุ่น ครูองุ่น  มาลิก  โดยเปิดรับบริจาคทุนสนับสนุนจากผู้ศรัทธาทั่วไป  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “มูลนิธิไชยวนา (กองทุนเพื่อการปรับปรุงบ้านครูองุ่น  มาลิก)”  บัญชีเลขที่ ๐๔๒-๒-๔๘๕๐๗-๒ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ  บัญชีออมทรัพย์  เพื่อนำเงินกองทุนมาก่อสร้างสำนักงานและบ้านครูองุ่น  มาลิก ให้อยู่ในสภาพใช้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง ของครูองุ่น  มาลิก และพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย  โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑  หรือที่ กรรมการมูลนิธิไชยวนา ทุกท่าน

 


อ่าน 264 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กองทุนคณะละครยายหุ่นครูองุ่น มาลิก
 กองทุนเพื่อการปรับปรุงบ้านครูองุ่น มาลิก


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐